این سایت برای تحقق اینترنت امن و پاک و
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده است .